O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
NZDM OPEN HOUSE
OPEN STREET Bruntál
Služby drogové prevence
ICM
Preventivní programy
Poradna pro závislosti

NZDM OPEN HOUSE

Nízkoprahové zařízení OPEN HOUSE Bruntál je určeno pro děti a mládež ve věku 10 – 26 let z Bruntálu a okolí, které se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl.

Jaké služby poskytujeme

KONTAKTNÍ PRÁCE - základní pracovní rámec, který je potřebný pro realizaci dalších služeb. Jejím cílem je navázání vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem, rozvíjení jeho komunikačních schopností, jak vyjádřit své potřeby, cíle, názory atd.

SITUAČNÍ INTERVENCE - řešení nebo o sledování problémové situace (hádky). Konfliktní situace může nastat mezi klienty navzájem, nebo mezi pracovníkem a klienty, kdy jde především o intervenci související s porušováním pravidel, vysvětlování norem, vytváření bezpečné atmosféry.

DOUČOVÁNÍ - řešení situace, kdy si klient neví rady se zadaným úkolem ze školy. Pracovník klientovi situaci objasní, vysvětlí, popřípadě pomůže vyhledat potřebné informace.

Příklad: Klientka potřebuje vypracovat referát. Pracovník jí pomůže vybrat téma a pomůže se zpracováním. Klientka nerozumí zadání domácího úkolu, pracovník jí to vysvětlí a udělají úkol společně.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – aktivity iniciované klienti nebo také aktivity, které slouží ke zpestření služby anebo k propagaci.

PORADENSTVÍ – vyslechnutí, pomoc při řešení, zorientování, které vede k vyřešení či objasnění problému.

KRIZOVÁ INTERVENCE - řešení krizové situace v životě klienta. Jedná se o rozhovor, který má především vést ke zklidnění klienta a překonání jeho psychické krize, dále ke zjištění příčin nastalého stavu a možného řešení klientových potíží (podle potřeby se zprostředkováním odborné pomoci). Rozsah intervence závisí na kvalifikaci pracovníka a na rozsahu a příčinách klientových problémů.

PŘÍPADOVÁ PRÁCE - dlouhodobá individuální práce, reagující na konkrétní problém klienta. Provádí se v místnosti zaručující klid a soukromí. PP se děje plánovaně, po domluvě s klientem se určí přesný čas a místo, kdy bude probíhat.

SKUPINOVÉ AKTIVITY SOCIÁLNĚ–PREVENTIVNÍ - cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřenou na osobnostní rozvoj.

Příklady: cílená plánovaná aktivita zakončená vyhodnocením, spoluorganizace akcí, práce se skupinou na výjezdu, preventivní aktivity.(nepatří sem: volnočasové aktivity, pouhé předávání informací skupině/partě, koncerty, sportovní akce).

INFORMAČNÍ SERVIS - poskytování specifických informací pracovníkem klientovi. Je prováděna ústní formou, ale může být také doplněna a upřesněna písemnou formou (letáky, brožurami, vytištěnými údaji atd.). Informace, které pracovník poskytuje, jsou zaměřeny na různé oblasti (např. drogové problematiky, školy a školství, vzájemného soužití a partnerských vztahů, zdraví…), které klienta zajímají.

KONTAKT S INSTITUCEMI VE PROSPĚCH KLIENTA - jednání, poskytování informací, řešení problému s institucí, z podnětu pracovníka či samotné instituce. O těchto krocích je vždy klient seznámen dopředu a je dbáno na jeho práva.

DOPROVÁZENÍ - dojednání návazné služby v zařízení návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení nebo jiných zařízení (např. škola) a asistence při jednání s nimi. Vše je uskutečněno po předchozí domluvě mezi klientem a pracovníkem.

PRÁCE S OSOBOU BLÍZKOU - řešení problému klienta, poskytování informací o klientovi, nebo o poradenství s jeho blízkou osobou. Blízka osoba může být realizována pouze s vědomím a souhlasem klienta.